Psoriasisartrit

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Handlägger patienter som inte är i behov av antireumatisk/immunosuppressiv behandling, patienter som har inaktiv sjukdom och patienter som återremitterats.

Remiss till öppenvårdsmottagning reumatologi

Patient med psoriasis eller ärftlighet för psoriasis med artriter för bedömning, eventuellt ultraljudsundersökning, ställningstagande till antireumatisk medicinering

Remissinnehåll

 • Sammanfattning av den aktuella reumatiska sjukdomens debut och förlopp: vilka leder har drabbats, ryggengagemang, morgonstelhet mm
 • Hereditet
 • Ledstatus: inflammatoriskt svullna leder, typ av ledutbredning, rörelseinskränkningar/felställningar i leder och ryggrad, förekomst av daktylit, förekomst av ryggstelhet och smärta
 • Hudstatus: utbredning av psoriasis, inklusive nagelförändringar
 • Lab-prover: SR, CRP, Hb, LPK, TPK, Urat, CCP-antikroppar
 • Röntgen: Om sådan har utförts utifrån ledengagemang. Eventuellt ultraljud. Vid
 • PsA föreligger vissa särskiljande röntgenologiska fynd som: erosioner och benproliferation, som kan förekomma samtidigt. Skelettresorption (mutilans), periostala pålagringar, osteofyter längs kotpelaren som har en oregelbunden distribution

Vanligen ses röntgenförändringar först efter några års sjukdom.

Bakgrund

Epidemiologi

Psoriasis förekommer hos 2-4 procent av befolkningen, varav 20-25 procent kommer att utveckla ledengagemang. Prevalensen har beräknats till cirka 0,5 procent.

Utredning

Symtom

Vid PsoA ses olika former av ledengagemang

 • Mono-/oligoartrit, oftast asymmetrisk (vanlig)
 • Symmetrisk polyartrit (vanlig)
 • Spondylartropati
 • Mutilansförändringar (mycket ovanlig)
 • DIP-ledsartrit (ovanlig)
 • Entesopatier, entesiter kan vara debutsymtom
 • Daktylit kan vara debutsymtom

Kriterier

Internationellt erkända diagnostiska kriterier för PsoA saknas fortfarande.

Diagnosen ställs vid förekomst av psoriasis och/eller ärftlighet för psoriasis och RF-negativ artrit. Hos 15-20 procent debuterar ledinflammationen innan hudförändringar hunnit uppstå. Det föreligger ingen säker samvariation mellan artritens och psoriasisens aktivitetsgrad.

Prognos

PsA har ibland ett lindrigare förlopp än RA men mycket svår psoriasisartrit med uttalad leddestruktion förekommer.

Anamnes

Debut och förlopp hud-, led-, ryggsymtom, hereditet.

Status

Led, ryggstatus, rörelseinskränkningar perifera artriter, perifera entesiter, daktylit och hudstatus, utbredning hudförändringar, nagelförändringar.

Laboratorieprover

SR, CRP, Hb, LPK, TPK, Urat, CCP-antikroppar.

Bilddiagnostik

Radiologiska undersökningar: Om sådan utförts utifrån ledengagemang, eventuellt ultraljud artriter, entesiter.

Differentialdiagnoser

 • Reumatoid artrit
  Vanligen RF-positiv distal symmetrisk polyartrit som mycket sällan angriper DIP-leder. Ovanligt med daktylit, entesit eller ryggengagemang. Röntgenologiskt ej benproliferation eller periostala pålagringar.
 • Artros (Mb Heberden)
  Ovanlig före 40 års ålder. Ingen lab-mässig inflammatorisk aktivitet. Usurbildning kan förekomma.
 • Pelvospondylit
  Har vanligen ett allvarligare förlopp. Röntgen visar inte så stora osteofyter längs ryggraden.
 • Reaktiv artrit
  Anamnes på föregående infektion och/eller förhöjda antikroppsnivåer kan dock saknas.
 • Kristallartriter
  Stegrad s-urat vid artritis urica. Brosk- och meniskförkalkning (chondrocalcinos) vid pyrofosfatsynovit. Kristallförekomst i ledvätska.

Behandling

Levnadsvanor

 • Rökstopp, erbjud stödjande insatser
 • Fysisk aktivitet, erbjud FaR
 • Vid riskbruk alkohol, erbjud rådgivande samtal

Rehabilitering

Fysioterapeut för rörelse- och styrketräning. Ledskydd. Smärtbehandling. Arbetsterapi för finger/handträning, ledskydd, tekniska hjälpmedel och ortoser.

Hudpsoriasis hänvisa till psoriasismottagningar.

Läkemedelsbehandling

 • Artralgier
  Symtomatisk behandling, det vill säga främst analgetika och/eller NSAID.
 • Entesopati
  Behandling som ovan samt lokala steroider.
 • PsoA
  Behandlingen liknar den för reumatoid artrit.
  Basregimen utgörs av NSAID och lokala steroider. Indikation för antireumatisk medicinering om otillräcklig inflammatorisk kontroll under given basregim och/eller usurutveckling prövas sjukdomsmodifierande läkemedel så kallade DMARD-läkemedel som metotrexat.

TNF-hämmare ges vid terapisvikt eller biverkningar av konventionella antireumatika enligt ovan.

Sjukskrivning

Uppföljning

Patienter med PsoA kontrolleras hos reumatolog om insatt DMARD-läkemedel eller biologiska läkemedel.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.