Urininkontinens hos kvinnor


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Diagnos, utredning, behandling och kontroll av flertalet patienter.

Remiss till öppenvårdsmottagning gynekologi/urologi

Vid:

 • besvärande ansträngningsinkontinens hos aktiv medelålders kvinna för ställningstagande till kirurgi
 • svåra fall för utredning och ställningstagande till avancerad behandling
 • osäker diagnos, osäkra palpationsfynd eller svårtolkad inkontinens för vidare utredning
 • svår trängningsinkontinens
 • ringa effekt av utvärderad behandling
 • misstanke tumörsjukdom

Remissinnehåll

 • Allmän anamnes med nuvarande sjukdomar, eventuellt BMI och läkemedel
 • Gynanamnes, gynundersökning
 • Inkontinesutredning/eventuellt frågeformulär, eventuellt behandling som prövats
 • Miktionslista
 • Urinprovssvar

Bakgrund

Riskfaktorer

Ansträngningsinkontinens

 • Vaginal förlossning, risken ökar ej med ökat antal
 • Ålder
 • Övervikt
 • Hereditet
 • Framfall
 • Besvär av hosta som vid astma och KOL

Trängningsinkontinens

 • Ålder
 • Övervikt
 • Upprepade UVI:er
 • Framfall

Utredning

Symtom

Ansträngnings-/stressinkontinens

 • Urinläckage vid ökat intraabdominellt tryck såsom vid till exempel hosta, nysning, hopp, löpning, lyft utan föregående miktionsträngning
 • Mängd och frekvens av läckage kan variera
 • Uppvisar normalt miktionsmönster bortsett från att många tömmer blåsan ”för säkerhets skull” för att inte läcka

Trängningsinkontinens/urgeinkontinens/överaktiv blåsa

 • Urinläckage föregånget av eller samtidigt som urinträngning
 • Ofta frekventa miktioner med små urinmängder (urge) dagtid och/eller nattetid

Blandinkontinens

 • Urinläckage både vid ansträngning, hosta och nysningar föregånget av eller samtidigt som urinträngning

Överfyllnadsinkontinens

 • Urinläckage vid urinretetion eller vid ansträngning hos patienter med mycket glesa miktioner

Neurologiskt betingad inkontinens

 • Inkontinens vid neurologiska åkommor som ryggmärgspåverkan, till exempel spinal stenos eller cerebral påverkan som vid stroke, demens eller Parkinson

Anamnes

Läckageanalys, huvudsakligen vid ansträngning eller trängning? Trängningar, antal miktioner per dygn, antal läckage per dygn, eventuell nykturi (standardiserad frågeformulär finns). Nuvarande sjukdomar och medicinering.

Laboratorieprover

Urinsticka, eventuellt odling.

Undersökningar

Gynekologisk undersökning

 • Slemhinnestatus
 • Bimanuell palpation av uterus och adnexa, prolaps?
 • Bedöm knipförmåga: med två fingrar i vagina ombeds patienten knipa. Bedöm svag, måttlig, god
 • Hostprovokation utan att ha tömt blåsan innan gynundersökning, kan också utföras i stående

Dryck/miktionslista

 • Normal dryckmängd: cirka 2000 ml/dygn
 • Normal urinmängd: cirka 1500 ml/dygn
 • Liten blåskapacitet: <250-500 ml som största urinmängd, >8-10 miktioner/dygn

Mätning av residualurin vid misstanke om urinretention

Normala värden för:
 • yngre personer: <50-100 ml
 • äldre personer >60 år: 150-200 ml

Sekundär utredning

Urodynamisk undersökning: cystometri, residualurinmätning, uretratryck med och utan provokationstest, urinflödesmätning samt cystoskopi utförs efter remiss till gynekolog/urolog.

Differentialdiagnoser

 • Cystit
 • Uretrit
 • Prolaps
 • Bieffekt av läkemedel
 • Överdrivet vätskeintag
 • Diabetes
 • Hjärtsjukdom
 • Svår förstoppning
 • Neurologisk sjukdom (demens, MS, Mb Parkinson)
 • Tumörer
 • Fistlar, genitala missbildningar

Behandling

Handläggning vid behandling

Ansträngningsinkontinens

Primärvård
 • Motiverad patient remitteras till uroterapeut/utbildad sjukgymnast för bäckenbottenträning
 • Inkontinesskydd förskrivs av distriktssköterskor, eventuellt uretrapluggar
 • Postmenopausalt vaginal östrogenbehandling (Ovesterin)
 • Vid behov viktnedgång
Slutenvård
  • Kirurgi med slyngplastik ska övervägas hos alla aktiva yngre-medelålders kvinnor med besvärande ansträngningsinkontinens
  • Uretral injektionsbehandling vid blandinkontinens, eller där operation av annan anledning anses mindre lämplig
  • Eventuellt prövas SNRI-preparat som reglerar tonus i externa urethrasfinktern (Yentreve)

  Trängningsinkontinens

  Primärvård
  • Inkontinensskydd
  • Uteslut UVI
  • Bedömning av vätskeintag, justering av eventuell diuretikabehandling
  • Blåsträning, uppmana patienten att försöka minska antalet miktioner
  • Östrogenvagitorier 2 ggr per vecka (Ovesterin) till postmenopausala kvinnor
  • Antikolinergika kan underlätta blåsträningen och minska både trängningarnas
  • intensitet, frekvens och påföljande läckageepisoder (Detrusitol, Tolterodin). Individuell respons bör utvärderas
  • Vid behov viktnedgång
  • Elstimulering (uroterapeut)
  Slutenvård
  • Avancerad behandling som stimulering av sacralnervrötter eller botoxinjektioner i blåsan eller blåsplastik
  • Läkemedelsinsättning

  Uppföljning

  Utvärdering av insatt läkemedelsbehandling och annan behandling med miktionslista.

  Komplikationer

  Nedsatt livskvalitet med ett begränsat socialt liv.

  Om innehållet

  Författare: Agneta Zellbi, överläkare, poliklinikchef, Kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

  Granskare: Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin, Stureby vårdcentral, Marie Westergren Söderberg, överläkare, Kvinnokliniken, Södersjukhuset

  Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för obstetrik och gynekologi: Lena Marions, spesak gynekologi, december 2017

  Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2021

  Publicerat:

  Uppdaterat: