Problemskapande beteende


Medicinskt område:
Psykisk hälsa

Bakgrund

Detta vårdprogram är en bilaga till Autism, Cerebral Pares, Flerfunktionsnedsättning och Intellektuell funktionsnedsättning

Problemskapande beteende kan vara ett betydligt större funktionshinder än grunddiagnosen. Dessa kan röra sig om exempelvis aggressivitet, utåtagerande beteende, självdestruktivitet, skrik eller matvägran. Problematiskt beteende är ofta ett sätt för individen att kommunicera att allt inte står rätt till. Ju sämre kommunikationsförmåga desto större risk för beteendeproblem. Vissa genetiska syndrom har hög frekvens av svåra beteendeproblem. Psykofarmaka har oftast bristande effekt, trots detta är förbrukningen hög.

Riskfaktorer

 • Autism
 • Stora svårigheter att kommunicera
 • Sömnproblem
 • Sensorisk överkänslighet
 • Nedsatt social förmåga
 • Smärta
 • Pågående psykofarmakabehandling

Utlösande faktorer

Vanliga orsaker till problemskapande beteende:

 • Otillräckligt stöd i vardagen, t.ex. brist på möjlighet till funktionell kommunikation
 • Brist på meningsfull sysselsättning eller fysisk aktivitet
 • Avbrott i rutiner eller förändringar i närmiljön, särskilt vid flytt eller personalbyten. Det kan ta ett år att finna sig till rätta i en ny omgivning.
 • Stark stresskänslighet, oro och ångest
 • Läkemedelsbiverkan
 • Somatiska eller psykiatriska sjukdomar och besvär, se avsnittet Utredning nedan

Utredning

Anamnes

 • Be medföljande personal/anhörig om skriftlig levnadshistoria, personbeskrivning.
 • Vilka symtom finns, när började symtomen, hur har de utvecklats? Vad har försämrats?
 • Somatisk och psykiatrisk anamnes och nuvarande funktionsnivå med stöd av personal/anhörig och journal.
 • Aktuell livssituation. Förändringar i boende, sysselsättning, familjeförhållanden, vardagsstöd, personal?
 • Om möjligt även någon form av skriftlig registrering av problembeteendets frekvens, duration och i vilka situationer det uppstår, exempelvis tidsregistrering (Region Stockholm).
 • Gå igenom medicinlistan. Det är vanligt att mediciner ger biverkan på beteendet till exempel antiepileptika, psykofarmaka och allergimedicin. Tänk också på att vissa mediciner kan ge konfusion och kognitiva problem.

Status

Uteslut somatisk orsak till beteendestörningen. T.ex. Epilepsi? Fraktur? Artros? Diabetes? Infektion? Magsår eller annat mag-tarmproblem? Anemi? Hjärtfel? Hjärntumör?

 • Notera allmäntillstånd. Eventuell demensutveckling?
 • Se till att personen får sin syn (katarakt?) och hörsel (vaxpropp?) bedömd.
 • Tänk på att också små krämpor som skavsår, förstoppning, öronvax, klåda etc. kan ge beteendeproblem vid bristande kommunikationsförmåga.
 • Vid behov neurologisk och motorisk status.
 • Var frikostig med labprover och röntgenremisser vid misstanke om somatisk orsak.

Handläggning vid utredning

Målsättningen är att utesluta somatisk orsak och samverka och länka till andra aktörer.

Psykiatrisk bedömning:

 • Försöka bedöma om psykos, depression eller annan psykiatrisk diagnos föreligger. Vid misstanke om psykisk sjukdom - remiss till psykiater.

Andra överväganden

 • Finns neuropsykiatriska diagnoser (autism, adhd, tics/Tourette) som bidrar?
 • Kan beteendeproblemet ha annan orsak än medicinsk/psykiatrisk?
 • Omgivningsfaktorer?
 • Bemötandeproblematik? Ett sätt för patienten att kommunicera?
 • Finns perceptionsstörningar? Överkänslighet för ljud, ljus, beröring, lukt, smak?
 • Funktionsnivå, överkrav? Ofta felbedöms personens kognitiva förutsättningar vid IF, vilket medför felaktiga krav, speciellt verbala personers förmågor överskattas.
 • Brist på meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet?
 • Måste beteendestörningen överhuvudtaget behandlas?
 • Missbruk?

Om ingen somatisk eller psykiatrisk orsak hittas rekommenderas personen (genom god man, personal, anhörig) att kontakta habiliteringscenter för fortsatt kartläggning av orsaker och hjälp med strategier för bemötande, kommunikation och övriga anpassningar i vardagen. Hjälp till med remiss vid behov. På habiliteringscenter finns psykolog, arbetsterapeut, pedagog med flera yrken som kan fortsätta utredningen, men inga läkare.

Demensutredning av patient med intellektuell funktionsnedsättning görs med fördel i samarbete med kommunal hälso- och sjukvård i LSS-verksamhet. Psykolog/arbetsterapeut vid Habiliteringscenter för vuxna kan ibland vara behjälpliga med uppgifter om tidigare och aktuell funktionsnivå.

Vidare se Kognitiv sjukdom. Notera att neuropsykologiska tester inte görs.

Laboratorieprover

 • Blodstatus
 • Krea, eGFR
 • Överväg TSH

Behandling

Handläggning vid behandling

Somatiska eller psykiatriska sjukdomar och besvär behandlas så som för övriga patienter. Beakta ökad känslighet för och ovanliga reaktioner på läkemedel.
Sanera medicinlistan så mycket som möjligt. Lägg upp en långsiktig plan för nedtrappning av psykofarmaka, ändra ett preparat i taget och undvik vid behovs medicinering. Kontrollera vilka läkare och mottagningar som står som förskrivare.

VUB-teamet tar emot personer över 12 år med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och svåra problemskapande beteenden. Före remittering ska insatser via primärvård, psykiatri och habilitering ha prövats men varit otillräckliga. VUB-teamet (habilitering.se)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.