Hypotyreos

Medicinskt område:
Endokrina organ

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär diagnostik: Primär (TSH förhöjt, fritt T4 lågt) eller hypofysär (sekundär) hypotyreos (lågt-normalt TSH kombinerat med lågt fritt T4)
 • Inledande utredning av primär hypotyreos med antikroppsbestämning (TPO-antikroppar) för att fastslå misstanke om autoimmun tyreoidit
 • Behandling av primär hypotyreos i normalfallet
 • Uppföljning av återremitterade patienter från specialistmottagning

Se även Knöl i tyreoidea inklusive SVF sköldkörtelcancer.

Remiss till öppenvårdsmottagning endokrinologi

 • Misstanke på hypofysär (sekundär) hypotyreos
 • Substitutionsproblem såsom vid bland annat svår angina pectoris, aortastenos och hjärtsvikt
 • Uttalad hypotyreos med uttalade symtom bör handläggas i samråd med endokrinolog eller eventuellt remitteras till sjukhus
 • Gravida med hypotyreos bör handläggas i samråd med endokrinolog och specialistmödravården
 • Fertilitetsproblem vid subklinisk hypotyreos/positiva TPO-antikroppar
 • Vid svårtolkade värden med till exempel förhöjt TSH med normala fT-nivåer vid upprepade tillfällen kan diskussion med endokrinolog behövas. En vanlig felkälla är labinterferens med falskt förhöjda TSH-värden

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Aktuella symtom, symtomduration och relevanta statusfynd
 • Graviditetsönskan
 • Tidigare genomgången tyreoideaoperation/radiojodbehandling eller annan strålning mot halsen
 • Resultat av påbörjad utredning, TSH, fritt T4, TPO-antikroppar
 • Eventuell påbörjad behandling och eventuell tyroxindos

Remiss till akutmottagning

 • Grav hypotyreos med allmänpåverkan, medvetandepåverkan eller andningsbesvär
 • Tecken till instabil angina i samband med påbörjad tyroxinbehandling

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Diagnos
 • Resultat av utredning
 • Pågående behandling
 • Förslag på fortsatt handläggning

Utredning

Symtom

Vanliga symtom och undersökningsfynd

 • Trötthet, nedsatt fysisk ork
 • Långsam tankeverksamhet
 • Frusenhet
 • Torr hud
 • Ansiktssvullnad
 • Muskel- och ledvärk
 • Förstoppning
 • Viktuppgång
 • Minskad libido

Dessutom

 • Dålig hårkvalitet
 • Heshet
 • Bradykardi
 • Hypotermi (vid uttalad hypotyreos)
 • Nedsatt fertilitet hos kvinnor
 • Hyperlipidemi
  OBS! Kontrollera alltid tyreoideaprover vid hyperlipidemi före insättande av kolesterolsänkande behandling!
 • Anemi (normocytär, normokrom)
 • Psykiska symtom som till exempel depression.

Laboratorieprover

 • TSH och fritt T4 som screening.
 • Vid labmässig hypotyreos kan man överväga att gå vidare med TPO-antikroppar (anti-TPO: Tyreoperoxidas antikroppar - antikroppar mot ett membranbundet enzym). Om klart positiv anti-TPO stärker det indikationen för behandling med tyroxin vid subklinisk hypotyreos (se nedan). Observera: Kontrollera inte TPO-ak vid normalt TSH och fritt T4! En stor andel av normalbefolkningen är TPO-ak-positiv utan att utveckla hypotyreos.
 • Förhöjd TSH + TPO-antikroppar = autoimmun tyreoidit, vilket gör ytterligare etiologisk utredning onödig. TPO behöver därefter inte omkontrolleras.
 • Punktion bör utföras vid asymmetrisk struma (ej vid helt diffus förstoring), framförallt i de fall där den tillvuxit.

Subklinisk hypotyreos

En vanlig laboratoriebild är (oftast lätt) förhöjd TSH och normalt fritt T3 och fritt T4, så kallad subklinisk hypotyreos. I första hand bör proverna tas om efter 4-8 veckor kompletterade med bestämning av TPO-antikroppar. Det räcker att bestämma TPO-antikroppar vid ett tillfälle. Nivåerna av TPO-antikroppar uppvisar stora inter- och intraindividuella variationer men har inget diagnostiskt värde utan man är antingen ”positiv” eller ”negativ”, se under rubrik Behandling.

Differentialdiagnoser

 • Depression av annan genes
 • Senil eller presenil demens

Behandling

Läkemedelsbehandling

Tyroxin (levotyroxin/Levaxin)

Försiktig, gradvis doshöjning vid:
 • Grav hypotyreos
 • Lång duration
 • Hög ålder
 • Förekomst av hjärtsjukdom
Dosering
 • Monitorering av tyroxinbehandling sker med TSH men även bestämning av fritt T4 kan vara av värde.
 • Slutdosen tyroxin justeras i första hand med ledning av TSH, som inte bör tas oftare än var 6-8:e vecka vid finjustering av dosen.
 • I regel påbörjas substitutionen med 50 µg dagligen i cirka 6 veckor, därefter ökning med 25 µg var 6:e vecka tills målvärde för TSH nås.
 • Underhållsdosen bestäms med ledning av klinik och TSH-svar. Målsättningen i normalfallet är att TSH skall ligga inom nedre halvan av referensområdet (i regel <2 mU/L).
 • Vanligaste underhållsdosen är 100-150 µg per dag som när den uppnåtts sällan behöver ändras. Ibland förekommer behov av högre doser för att uppnå målvärde för TSH.
 • Försiktig dosering: Hos äldre patienter (>60 år), eller hos patienter med angina pectoris och/eller hjärtsvikt bör substitutionsdosen inledas med 25 ug per dag och dosen höjs sedan med 25 ug var sjätte vecka till måldos uppnåtts. OBS! Var uppmärksam på eventuella kardiella symtom vid dostitrering. Då kan en halvering av dosen till 25 ug varannan dag krävas, samt ställningstagande till remiss till kardiolog.
 • Hos äldre kan något högre TSH-värden accepteras på grund av risken för hjärtbesvär vid översubstitution. TSH-värdet stiger också med åldern så att gränsen för subklinisk hypotyreos vid >70 års ålder är >6,5 mU/L.
 • Hos patienter som är opererade för tyreoideacancer och patienter med en aktiv endokrin oftalmopati önskar man ofta uppnå ett lägre TSH-värde.
 • Full klinisk återhämtning vid grav hypotyreos tar betydligt längre tid (flera månader) än laboratoriemässig normalisering.

Vid plötsligt stigande TSH hos tyroxinsubstituerad patient överväg följande förklaringar:

 • Nedsatt compliance (om patienten börjat ta tyroxin några dagar före provtagning ses ibland normalt fritt T4 men förhöjt TSH).
 • Samtidigt intag av viss annan medicinering såsom järn, kalcium eller kolestyramin som binder tyroxin och hämmar upptaget.
 • Malabsorption.
 • Frukost rik på mejeriprodukter.

Subklinisk hypotyreos

Vid TSH-förhöjning (vanligen mindre än 10 mU/L) och normalt fritt T4, kontrolleras proverna om efter 4 veckor och samtidigt tas TPO-antikroppar. Visar omkontroll av TSH och fritt T4 samma bild kan tyroxinbehandling övervägas framförallt vid symtom på hypotyreos och/eller förhöjda TPO-antikroppar. Kvinnor med graviditetsönskan ska alltid behandlas med tyroxin vid subklinisk hypotyreos. I de flesta fall orsakas tillståndet av autoimmun tyreoidit med förhöjning av TPO-antikroppar.

Om inte tyroxin sätts in bör TSH och fritt T4 följas årligen. Anti-TPO behöver inte kontrolleras om. Dessa patienter tas om hand i primärvården, vid behov i samråd med endokrinolog.

Hos kvinnor med infertilitetsproblematik och positivt anti-TPO kan tyroxinbehandling övervägas även vid normala TSH-nivåer i det övre normalområdet.

Vid subklinisk hypotyreos är det viktigt att följa om patientens symtom förbättras av Levaxinbehandling. Det är ett stöd för att symtomen orsakas av brist på sköldkörtelhormon och inte har annan orsak. Om utebliven effekt av Levaxin kan behandlingen eventuellt seponeras för att undvika att patienterna får en felaktig diagnos på grund av sina symtom.

Viktuppgång är förenat med en lätt stegring av TSH som normaliseras vid viktnedgång. Denna lätta TSH-stegring ska inte utgöra indikation för Levaxinbehandling.

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Arbetsuppgifterna kan behöva anpassas beroende på symtomens typ och svårighetsgrad, till exempel kan det vara omöjligt att arbeta utomhus vid kall väderlek eller klara ansträngande arbete vid svår trötthet.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga

Vid svår hypotyreos tar det ofta betydligt längre tid för symtom att gå tillbaka än för laboratorieprover att normaliseras.

Sjukdomens svårighetsgrad, komplikationer och hur patienten svarar på behandling tillsammans med arbetets krav avgör grad och tid för nedsättning av arbetsförmåga.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg

Ange sjukdomens svårighetsgrad och hur den påverkar funktionsförmågan samt prognos för återhämtningstid för anpassning av arbetsuppgifter.

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Hypotyreos

Uppföljning

Klinisk bedömning och mätning av TSH vid substitution av primär hypotyreos vart till vartannat år hos välsubstituerad patient. Under inställningsfas kontrolleras TSH och fritt T4 var 6-8 vecka.

Komplikationer

Översubstitution ökar risken för kardiovaskulär sjuklighet (framförallt förmaksflimmer) och kognitiva störningar, framförallt hos äldre. Eventuellt ökar risken för osteoporos hos postmenopausala kvinnor men ökad frakturrisk är inte säkerställd.

Liothyronin och andra former av tyreoideahormon

Behandling med Liothyronin, T3 i kombination med levotyroxin, T4, kan övervägas i särskilda fall. De flesta studier talar emot att kombinationsbehandling har positiva effekter.

Torkat sköldkörtelextrakt från gris (till exempel Armour thyroid, Nature thyroid mm) har ingen plats i behandlingen.

Hypotyreos typ 2

Detta ”tillstånd” saknar vetenskaplig grund och ska inte behandlas med tyreoideahormon. Bestämning av sköldkörtelhormon i urinen har ingen plats i diagnostiken av sköldkörtelsjukdom och görs inte på landstingets laboratorier. Patient som rekommenderas behandling med liothyronin eller sköldkörtelextrakt från gris på basen av urinbestämning bör informeras om riskerna vid behandling med sköldkörtelhormon vid normala TSH och fritt T4 i plasma. Vid oklarhet kontakta endokrinologkonsult.

Relaterad information

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.