Insektsstick

Medicinskt område:
Allergier och överkänslighet

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Akut behandling: se vårdprogram Åtgärder vid anafylaxi
 • Ta om möjligt specifikt IgE mot bi- och/eller getinggift om reaktionen svårighetsgrad bedöms vara anafylaxi
 • Uppföljning efter anafylaxi: förse patient med adrenalin-pennor och information samt remittera till allergolog
 • I övriga fall räcker med att förskriva enbart antihistamin och steroider

Remiss till öppenvårdsmottagning allergologi

 • Vid allvarlig, livshotande reaktion i sjukhistorien
 • För bedömning om AIT - allergenspecifik immunterapi - (tidigare så kallad hyposensibilisering eller ASIT) är lämpligt
 • Vid allvarlig reaktion utan säker orsak

Remissinnehåll

 • Uppgift om sjukhistoria och symtom
 • Testresultat specifikt lgE (bi- eller getinggift)
 • Uppgifter om S-Tryptas tagits i samband med reaktionen

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Uppgift om testresultat, bedömning och rekommenderad behandling

Bakgrund

Epidemiologi

Geting- och bistick

Insektsstick

LokalstatusGetingen drar vanligen tillbaka sin gadd efter stick. Ingen gadd kvar.


Bin tappar vanligen gadden vid stick, vilket gör att biet dör men även att giftblåsan kan sitta kvar och fortsätta pumpa in gift.

ExponeringGetingar söker sig bland annat till människomat som kött och socker, därav ökad risk för accidentellt stick.

Bins föda är pollen och nektar. Berör huvudsakligen biodlare.


Vid första insektssticket tillförs flera lokalverkande ämnen samt 3-4 proteiner som kroppen kan bilda IgE-antikroppar emot. Dessa antikroppar aktiveras vid förnyat stick och kan orsaka allergiska symtom.

 • Upp till 5 procent av den vuxna befolkningen har fått en systemreaktion efter bi- eller getingstick
 • 1-3 personer dör efter bi-/getingstick per år i Sverige
 • Snabbt förlopp! 60 procent av dödsfallen inträffar inom 60 minuter efter sticket
 • Anafylaxi drabbar framförallt vuxna och äldre. De senaste 40 åren har ingen under 37 år avlidit av bi-/getingstick.

Risk för allvarlig reaktion vid nästkommande stick:

 • Föregående stick gav kraftiga hudsymtom (klåda, flush, urtikaria, angioödem): 5-10 procent risk för allvarlig reaktion vid nästkommande stick
 • Föregående stick gav anafylaxi: 50 procent risk för anafylaxi även vid nästkommande stick

Övriga insekter

Reaktioner av humla är sällsynt, även om humlegift kan korsreagera med bigift.

Andra stickande insekter som knott, mygga, myra och broms tillför allergenhaltigt vätska vid stick/bett i så liten mängd att allvarlig reaktion i stort sett inte uppkommer. Vid myggstick kan kraftig lokal reaktion kvarstå i flera dagar.

Utredning

Symtom

Reaktionen efter insektsstick kan variera från lätt klåda och svullnad kring stickstället till anafylaxi.

Ofta kraftigare lokalreaktion vid stick i ansikte eller på halsen.

Anamnes

Tidigare kraftiga reaktioner på insektsstick. Annan tidigare anafylaxi eller kraftig allergisk reaktion.

 • Allmänt: svimningskänsla, katastrofkänsla
 • Luftvägar: Klåda eller svullnadskänsla i mun och svalg. Andningsproblem
 • Mage/tarm: Illamående, buksmärta
 • Nuvarande sjukdomar: (framförallt hjärt-kärlsjukdomar och astma)
 • Aktuella läkemedel: tänk på ACE-hämmare, NSAID och opioider

Status

 • Allmäntillstånd (trötthet, rastlöshet-oro, förvirring, medvetslöshet, faeces/urinavgång)
 • Lokalstatus (gadd kvar = troligen bi)
 • Hudstatus (klåda, flush, urtikaria, angioödem, och/eller stora lokal reaktioner, det vill säga >10 cm i diameter)
 • Luftvägsstatus (svullnad mun/tunga, nästäppa/rinnsnuva, heshet, obstruktion, skällhosta, sväljningssvårigheter, hypoxi)
 • Hjärta/kärl (hypotoni, brady-takykardi)
 • Mage-tarm (buksmärta, kräkningar, diarre)

Laboratorieprover

Akut: Vid pågående misstänkt anafylaxi, om möjligt, ta S-Tryptas inom 3 timmar för att underlätta senare utredning.

Utredning: Bara efter kraftig allmänreaktion och anafylaxi finns anledning gå vidare med specifikt lgE (inför eventuell AIT - allergen immunterapi). Tas tidigast efter 2 veckor. Om negativt tas nytt IgE efter 4-6 veckor. Efter 3 år kan nivån IgE ha minskat med upp till 75 procent. Observera att Phadiatop ej kan användas här. För Unilab/Medilab beställs ”Getinggift Vespula spp”, för Karolinska lab ”Geting”.

Differentialdiagnoser

Kraftigt stresspåslag av smärta/rädsla vid stick kan ge allmänreaktion som påminner om anafylaxi (till exempel ångestanfall, hyperventilation och vasovagal synkope).

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling av enklare reaktioner

 • Ta bort giftblåsan (gadden) så snart som möjligt (nagel, nål eller pincett)
 • Lindra smärtan med kyla, till exempel kallt vatten eller isbit insvept i tyg/papper
 • Antihistamin (desloratadin i dubbel dos) har god effekt vid kliande stickreaktioner liksom lokalbehandling som Alsolsprit, Alsolgel, kylbalsam eller Xylocain-gel
 • Eventuellt lokal steroid 2-3 gånger dagligen. Grupp 1 räcker oftast men ibland kan grupp 2-3 behövas

Erysipelas kan ibland uppstå efter stick. PcV. Sätt på plåster på kliande stick som infektionsprofylax. Det vanligaste är dock icke-infektiös rodnad/svullnad efter stick.

Läkemedelsbehandling

Anafylaxi

Det är viktigt att känna igen och snabbt behandla en akutallergisk reaktion eller hotande luftvägshinder. Misstänk anafylaxi vid en snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från minst två olika organsystem.

Viktigt: Ge adrenalin!

Se vårdprogram Anafylaxi samt Åtgärder vid anafylaxi

AIT - allergen immunterapi

Positivt specifikt lgE och anamnes som talar för allvarlig reaktion stärker indikation för AIT. Denna behandling tar 5 år. Behandlingen sköts av allergispecialist. Se vårdprogram AIT - allergen immunterapi.

Uppföljning

 • Alla med någon form av anafylaxi vid insektsstick ska utrustas med adrenalinpenna för akut behandling och finnas tillgängligt under hela insektssässongen.
 • Skriv ut 2 stycken per uttag (en andra dos kan behöva ges om den första inte räcker). Adrenalinet ska finnas lättillgängligt under hela insektssäsongen.
 • Viktigt att visa/öva med patientens adrenalinpenna. Patienten måste känna sig förtrogen med sin penna för att avdramatisera användandet (det är annars vanligt att patienter i akutsituationer inte tar adrenalinpennan även om de har den tillgänglig). Övningspennor utan aktiv substans kan beställas av tillverkaren.
 • Se instruktionsfilm för Emerade och instruktionsfilm för EpiPen
 • Lämna patientinformation (pdf) Pdf, 45 kB. eller annan behandlingsplan för åtgärder vid nytt stick
 • Lämna reseintyg på engelska vid resa utanför Schengen

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.