Blödningsbenägenhet

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Utredning av kliniskt lokal blödningsbenägenhet
 • Screening av misstänkt blödningssjukdom
 • Utredning av misstänkt farmakologiskt orsakad blödningsbenägenhet

Remiss till koagulationsmottagning

 • Misstanke om ärftlig blödningssjukdom
 • Avvikande screeningprover för blödningssjukdom
 • Misstanke om ärftligt anlagsbärarskap för blödningssjukdom graviditet/planerat kirurgiskt ingrepp vid misstänkt/känd blödningssjukdom
 • Lokalt orsakad och svårhanterlig blödningsbenägenhet utan misstanke på koagulationsrubbning remitteras till respektive organspecialist, till exempel gynekolog, ÖNH.

Remissinnehåll

 • Anamnes inklusive utförlig blödningsanamnes, hereditet, aktuella symtom och status
 • Aktuell medicinering. Efterfråga särskilt NSAID, ASA, SSRI och Omega 3

Remiss till akutmottagning

 • Uttalad anemi och blödningsbenägenhet
 • Pågående generella blödningar
 • Pågående blödning vid känd ärftlig blödningssjukdom - kontakta koagulationsjour, Karolinska Universitetssjukhuset Solna vid remittering.
 • Vid behandling med antikoagulantia och cytostatika, se vårdprogram Antikoagulantiabehandling samt respektive rubrik under menyn Blod och koagulation

Remissinnehåll

 • Anamnes inklusive utförlig blödningsanamnes, hereditet, aktuella symtom och status
 • Aktuell medicinering. Efterfråga särskilt NSAID, ASA, SSRI och Omega 3

Bakgrund

Etiologi

Lokal blödningskälla

 1. Känsliga/ytliga kärl eller lokalt kärlpåverkande sjukdom som vid ÖNH, gynekologisk eller gastrointestinal sjukdom.
 2. Trombocythämmare och AVK-medel. Orsakande och/eller bidragande.
 3. Blödningssjukdom

Koagulations-/hemostasrubbning

 1. Trombocytopeni: Autoimmun genes som ITP, malign blodsjukdom, läkemedel, till exempel. cytostatika och antibiotika. Toxisk påverkan av alkohol, se vårdprogram Levercirros.
 2. Nedsatt trombocytfunktion: Primär trombocytfunktionsrubbning av läkemedel (ASA, NSAID, SSRI, Omega 3). I lab ses vanligen normala TPK.
 3. Nedsatt lever- och njurfunktion, antikoagulantiabehandling.
 4. Blödarsjuka (hemofili inklusive von Willebrands sjukdom): Ärftlig eller förvärvad. I lab kan förlängd APT-tid ses.

Riskfaktorer

 • Hög ålder, multisjuk patient
 • Graviditet
 • Alkohol
 • Behandling med hemostaspåverkande läkemedel hos patient med blödningssjukdom/trombocytopeni/trombocytfunktionsrubbning

Utredning

Symtom

Blödningssymtom varierar beroende på orsak, men det finns ingen absolut korrelation mellan orsak och var det blöder.

 • Hud: petechier och hematom
 • Slemhinneblödningar
 • Led/muskel- samt inre blödningar

Trombocytopeni och nedsatt trombocytfunktion ger oftare hud- och slemhinneblödningar medan blödarsjuka oftare har led- och muskelblödningar.

Anamnes

 • Vid vilken ålder började blödningsbenägenheten?
 • Blödningsduration i samband med till exempel. menstruation, efter tandextraktion, ingrepp i slemhinnor (flera timmar?)
 • Hematom?
 • Led-/muskelblödningar?
 • Blödning från flera lokaler?
 • Blödningsbenägenhet i släkten?
 • Alkohol?
 • Läkemedel?

Laboratorieprover

Screening: blodstatus, kreatinin, PK-(INR), APT-tid. Vid misstanke om nedsatt leverfunktion, komplettera med leverstatus inkluderande albumin. Observera att normal APTT inte utesluter hemofili A och B eller von Willebrands sjukdom.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnos till blödning orsakad av koagulationsrubbning:

 • Lokal infektion, till exempel. urinvägar, munhåla
 • Polyp/sår/tumör/inflammation i gastrointestinalkanalen, urogenitalsfären, hud, lungor/luftvägar mm
 • Läkemedel
 • Leverinsufficiens
 • Njurinsufficiens (på grund av nedsatt trombocytfunktion)
 • Våldsutsatthet, speciellt vid våld i nära relationer

Behandling

Handläggning vid behandling

Lokal hemostas

Lokal blödningskälla: Lokal hemostas. Behandling av eventuell grundsjukdom. Vid näsblödning, tuss indränkt I tranexamsyra. Munsköljning med tranexamsyra vid munblödning.

 • Sätta ut hemostaspåverkande läkemedel
 • Peroral Tranexamsyra Cyklokapron, observera ej vid blödning i urinvägarna på grund av risk för koagelbildning
 • Vid blödningssjukdom finns ofta specialistpreparat, kontakta koagulationsjour

Komplikationer

 • Anemi
 • Cirkulationssvikt vid allvarlig blödning
 • Organskada på grund av blödning

Om innehållet

Författare: Lars Göran Lundberg, överläkare, VO internmedicin, Södersjukhuset, Richard Lerner, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Granskare: Eli Westerlund, överläkare, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Åsa Rangert, överläkare, Patientområdeschef, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Lisa Sjönell, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Tobias Öhman, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Kungsholmen, Eva Espmark, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för tumörsjukdomar: Margareta Holmström, spesak hematologi, november 2018

Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel: Margareta Holmström, ordf, november 2018

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2022

Publicerat:

Uppdaterat: