Blödningsbenägenhet

Medicinskt område:
Blod och koagulation

Vårdnivå och remissrutiner

Se även vårdprogram Trombocytopeni och Akuta leukemier SVF.

Husläkarmottagning

 • Utredning av kliniskt lokal blödningsbenägenhet
 • Screening av misstänkt blödningssjukdom
 • Utredning av misstänkt farmakologiskt orsakad blödningsbenägenhet

Remiss till koagulationsmottagning

 • Misstanke om ärftlig blödningssjukdom
 • Avvikande screeningprover som kan vara förenligt med blödningssjukdom
 • Misstanke om ärftlighet för blödningssjukdom
 • Graviditet/planerad graviditet eller kirurgiskt ingrepp vid misstänkt/känd blödningssjukdom

Lokalt orsakad och svårhanterlig blödningsbenägenhet utan misstanke på koagulationsrubbning remitteras till respektive organspecialist, till exempel gynekolog, ÖNH.

Remissinnehåll

 • Anamnes inklusive utförlig blödningsanamnes, hereditet, aktuella symtom och status
 • Aktuell medicinering, efterfråga särskilt NSAID, ASA, SSRI och Omega 3

Remiss till akutmottagning

 • Uttalad anemi och blödningsbenägenhet
 • Pågående generella blödningar
 • Pågående blödning vid känd ärftlig blödningssjukdom - kontakta koagulationsjour, Karolinska Universitetssjukhuset Solna vid remittering
 • Vid behandling med antikoagulantia och cytostatika, se vårdprogram Antikoagulantiabehandling samt respektive rubrik under menyn Blod och koagulation

Remissinnehåll

 • Anamnes inklusive utförlig blödningsanamnes, hereditet, aktuella symtom och status
 • Aktuell medicinering, efterfråga särskilt NSAID, ASA, SSRI och Omega 3

Återremiss till husläkarmottagning

Om det finns behov för vidare årliga uppföljningar.

Remissinnehåll

 • Sammanfattande bedömning och diagnos
 • Eventuella läkemedelsförändringar
 • Förslag på lämplig uppföljning inklusive provtagning i primärvården
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

Bakgrund

Etiologi

Lokal blödningskälla

 1. Känsliga/ytliga kärl eller lokalt kärlpåverkande sjukdom i övre luftvägar, gynekologiskt eller gastrointestinalt.

Koagulations-/hemostasrubbning

 1. Trombocytopeni: Autoimmun genes som ITP, malign blodsjukdom, läkemedel, till exempel cytostatika och antibiotika. Toxisk påverkan av alkohol, se vårdprogram Levercirros.
 2. Nedsatt trombocytfunktion: Sekundär trombocytfunktionsrubbning av läkemedel (ASA, NSAID, SSRI, Omega 3). I prover ses vanligen normala TPK.
 3. Nedsatt lever- och njurfunktion, antikoagulantiabehandling.
 4. Blödarsjuka (hemofili inklusive von Willebrands sjukdom): Ärftlig eller förvärvad. I laboratorieprover kan ibland förlängd APT-tid ses, men inte alltid vid mild sjukdom.

Riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Multisjuk patient
 • Graviditet
 • Alkohol
 • Behandling med hemostaspåverkande läkemedel hos patient med blödningssjukdom/trombocytopeni/trombocytfunktionsrubbning

Utredning

Symtom

Blödningssymtom varierar beroende på orsak, men det finns ingen absolut korrelation mellan orsak och var det blöder.

 • Hud: petekier och hematom
 • Slemhinneblödningar
 • Led/muskel- samt inre blödningar

Trombocytopeni och nedsatt trombocytfunktion ger oftare hud- och slemhinneblödningar medan blödarsjuka oftare har led- och muskelblödningar.

Anamnes

 • Vid vilken ålder började blödningsbenägenheten?
 • Blödningsduration i samband med till exempel menstruation, efter tandextraktion, ingrepp i slemhinnor
 • Hematom?
 • Led-/muskelblödningar?
 • Blödning från flera lokaler?
 • Blödningsbenägenhet i släkten?
 • Alkoholanamnes
 • Aktuella läkemedel
 • Misshandel/våld i nära relationer?

Status

 • Petekier?
 • Hematom?
 • Slemhinneblödningar?
 • Näsblödning?

Laboratorieprover

 • Blodstatus
 • Kreatinin
 • PK(INR)
 • APT-tid. Observera att normal APT-tid inte utesluter mildare former av hemofili A och B eller von Willebrands sjukdom.
 • Leverstatus inkluderande albumin vid misstanke om nedsatt leverfunktion

Specifika laboratorieprover avseende till exempel blödarsjuka utförs via koagulationsmottagning.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnos till blödning orsakad av koagulationsrubbning:

 • Lokal infektion, till exempel urinvägar, munhåla
 • Polyp/sår/tumör/inflammation i gastrointestinalkanalen, urogenitalt, hud, lungor/luftvägar med mera
 • Läkemedelsorsakad
 • Leverinsufficiens
 • Njurinsufficiens (på grund av nedsatt trombocytfunktion)
 • Våldsutsatthet, speciellt vid våld i nära relationer

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Lokal blödningskälla:
  • Lokal hemostas
  • Behandling av eventuell grundsjukdom
  • Vid näsblödning: tuss indränkt I tranexamsyra
  • Vid munblödning: munsköljning med tranexamsyra
 • Sätt ut läkemedel som påverkar hemostas.
 • Tranexamsyra/Cyklokapron. Ska inte ges vid blödning i urinvägarna på grund av risk för koagelbildning.
 • Vid blödningssjukdom finns ofta specialistpreparat, kontakta koagulationsjour.

Uppföljning

Uppföljning av lindriga blödningsbenägenheter utifrån symtom.

Komplikationer

 • Anemi
 • Cirkulationssvikt vid allvarlig blödning
 • Organskada på grund av blödning

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.