Peniscancer inklusive SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker primärvård
 • Initiera utredning enligt standardiserat vårdförlopp när kriterier är uppfyllda

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande symtom från penis ska föranleda misstanke:

 • Ett svårläkt sår
 • Röda områden
 • En förhårdnad
 • Illaluktande flytningar från en trång förhud
 • Återkommande blödningar
 • Smärta

Om misstanke om peniscancer föreligger men kriterier för välgrundad misstanke inte uppfylls skickas remiss till vårdval specialiserad dermatologi eller vårdval urologi för snar bedömning och ställningstagande till vidare handläggning enligt standardiserat vårdförlopp.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Förstorade lymfkörtlar och minst ett symtom (se ovan) som ger misstanke
 • Histopatologiskt fynd som ger misstanke om invasiv peniscancer
 • Klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller dermatolog

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till Urologiska kliniken, Södersjukhuset för utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Observera! PeIN (Penile Intraepitelial Neoplasia) är ett förstadie till peniscancer vilket inte ingår i standardiserat vårdförlopp. Vid misstanke om PeIN skickas remiss till dermatolog eller urolog.

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd (gärna foto) och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd, inguinalt lymfkörtelstatus och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissen skickas till

Urologiska kliniken, Södersjukhuset

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten, se länk:
  Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Bakgrund

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Epidemiologi

Peniscancer är en ovanlig cancerform, som främst förekommer i högre åldrar, med en kraftigt stigande incidens efter 60 år. Femårsöverlevnaden är 73%. Prognosen beror främst på förekomst av lymfkörtelmetastaser.

Varje år rapporteras cirka 100 nya fall av invasiv peniscancer till Socialstyrelsen. Incidensen i Sverige är 2/100.000 män per år. Skivepitelcancer är den i särklass vanligaste histologiska diagnosen.

Riskfaktorer

 • Fimosis
 • HPV-infektion
 • Kroniskt inflammatoriska förändringar
 • Genomgången psoralen- och UVA-ljusterapi (PUVA)
 • Rökning

Utredning

Symtom som ger välgrundad misstanke

Förstorade lymfkörtlar i ljumskar tillsammans med minst ett symtom som ger misstanke.

Symtom som ger misstanke

Minst ett av följande kvarstående symtom från penis:

 • Ett svårläkt sår
 • Röda områden
 • En förhårdnad
 • Illaluktande flytningar från en trång förhud
 • Återkommande blödningar
 • Smärta

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Yttre genitalia, särskilt penis
 • Bedöm förhårdnad eller sår inklusive storlek, lokalisation, avgränsning, infektionstecken
 • Palpation av lymfkörtlar, särskilt ljumskar

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke (utan förstorade lymfkörtlar), utan annan uppenbar orsak, ska patienten remitteras till urolog eller dermatolog, som bedömer om fortsatt utredning inom SVF är indicerad.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • Förstorade lymfkörtlar och minst ett symtom som ger misstanke
 • Histopatologiskt fynd som ger misstanke om invasiv peniscancer

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss!

Remiss skickas till Urologiska kliniken, Södersjukhuset.

Fortsatt handläggning

Vid förstorade lymfkörtlar i ljumskar utan lokala symtom från penis, överväg utredning för maligna lymfom och KLL, se vårdprogram inkl. SVF

Differentialdiagnoser

 • Lichen sclerosus et atroficus
 • Bowenoid papulos (multipla rödbruna papler oftast orsakat av HPV 16)
 • Genitala dermatoser såsom psoriasis och lichen ruber planus
 • Andra maligniteter, exempelvis Mb Paget, basaliom, melanom, sarkom, lymfom
 • Metastas från annan malignitet, vanligtvis prostata- eller kolonmalignitet

Behandling

Förebyggande åtgärder

Sedan hösten 2020 erbjuds såväl pojkar som flickor i årskurs 5 vaccination mot HPV. En svensk registerstudie har påvisat en skyddande vaccinationseffekt mot cervixcancer, en likt peniscancer ofta HPV-relaterad malignitet. Huruvida HPV-vaccination även minskar incidensen av peniscancer återstår att se.

Egenvård

Rökare har en ökad risk att utveckla invasiv peniscancer varför rökstopp som sekundärprofylax vid PeIN är motiverat.

Rehabilitering

Vid lymfkörtelkirurgi i ljumskar och bäcken är svullnad av ben och underliv vanligt. Resttillståndet efter kirurgi behöver ofta kompressionsbehandling för att minska lidande och sekundär sjuklighet.

Läkemedelsbehandling

Förstadier till peniscancer, PeIN, kan i utvalda fall behandlas med topikal behandling.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk intervention av tumören, med eller utan inguinal lymfkörteldiagnostik, är standardbehandling vid invasiv peniscancer. Även djupare lymfkörtelutrymning med borttagande av lymfkörtlar i lilla bäckenet kan vara motiverat.

Neoadjuvant eller adjuvant cytostatikabehandling kan behöva tillämpas.

Uppföljning

Uppföljning efter kirurgisk behandling sker vid Regionala peniscancercentra. Topikalt behandlad PeIN sker hos dermatolog.

Se vårdprogram Sena effekter och rehabilitering efter cancerbehandling

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Relaterad information

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.