Prediabetes

Medicinskt område:
Endokrina organ

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Diagnostik och regelbunden uppföljning av patienter med prediabetes
 • Uppföljning och behandling av riskfaktorer och följdsjukdomar
 • Stöd till och information om positiv livsstilsförändring

Remiss till endokrinologisk öppenvårdsmottagning kan övervägas:

 • Vid fetma
 • Vid svårbehandlad hypertoni eller hyperlipidemi

Remissinnehåll

 • Uppgift om blodtryck, lipidnivå, glukosnivå, BMI
 • Frågeställning
 • Uppgift om komplikation som gör att patienten remitteras

Bakgrund

Definition

Prediabetes definieras som:

 • IFG (Impaired Fasting Glucose) - icke-diabetisk fastehyperglykemi: fP-glukos 6,1-6,9 mmol/L.
 • IGT (nedsatt glukostolerans): 75 g OGTT (peroral glukosbelastning) 2-timmarsvärde kapillärt P-glukos 8,9-12,1 mmol/L, venöst p-glukos 7,8-11,0 mmol/L.
 • HbA1c för diagnostik av prediabetes rekommenderas inte men kan användas som underlag för fortsatt diagnostik med fP-glukos eller OGTT om HbA1c är >42 mmol/mol. Alternativt kan P-glukos icke fastande >8,9 mmol/L vara underlag för att gå vidare med fP-glukos eller OGTT.

Vem ska utredas

 • Opportunistisk respektive riktad screening för prediabetes (och diabetes) ska göras hos personer mellan 40-65 års ålder med nedanstående riskfaktorer eller tillstånd. Vid normoglykemi upprepas provtagningen efter 2 år om riskfaktorerna kvarstår
 • Tidigare graviditetsdiabetes – av särskild vikt är att upprätta kontakt med närliggande MVC för att kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes ska kunna remitteras för uppföljning
 • Diabetesrisktest kan genomföras på 1177. Patienter som har testpoäng över 11 bör kontakta sin vårdcentral för vidare provtagning enligt ovan

Epidemiologi

I Europa beräknas cirka 10 procent av befolkningen i åldern 20-79 år ha glukosintolerans (IGT) med en betydligt ökande förekomst hos äldre. Cirka 15 procent till 30 procent av personer med prediabetes kommer att utveckla typ 2-diabetes inom fem år.

De som är födda utanför Europa har en dubblerad risk och utvecklar prediabetes cirka 5 år före de som är födda i Europa.

Riskfaktorer

Riskfaktorerna liknar dem för typ 2-diabetes.

Patienter med nedanstående riskfaktorer bör screenas vid kontakt med vårdcentralen (opportunistisk screening, det vill säga prov för prediabetes tas även om patienten konsulterar vården i annat syfte). Alternativt kan p-glukos tas icke fastande där ett värde >7,4 mmol/L är underlag för att gå vidare med fP-glukos eller en oral glukosbelastning (görs framförallt vid etablerad kärlsjukdom), se nedan.

 • Övervikt och fetma, framförallt bukfetma (män >94 cm, kvinnor >80 cm, för män med ursprung från Asien, Mellanöstern och Afrika >90 cm)
 • Fysisk inaktivitet
 • Förstagradssläkting med diabetes mellitus typ 2 (förälder, syskon)
 • Andra kliniska tillstånd associerade med insulinresistens (till exempel polycystiskt ovariesyndrom, gikt, acanthosis nigricans)
 • Etnicitet med hög risk (Mellanöstern, Asien, Sydamerika och Afrika)
 • Tobaksbruk
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Behandling med kortison, neuroleptika, antidepressiva läkemedel
 • Hög ålder – för behandlingsgränser, se vårdprogram Diabetes

Tillstånd

Patienter med nedanstående tillstånd med särskilt hög risk för prediabetes och diabetes bör genomgå riktad screening.

 • Hypertoni (>140/90 mmHg)
 • Lipidrubbning (LDL >2,5 mmol/L)
 • Tidigare eller pågående hjärt-kärlsjukdom
 • Svårläkta fotsår
 • Tidigare graviditetsdiabetes

Utredning

Symtom

Saknas.

Anamnes

Riskfaktorer.

Status

BMI, blodtryck, midjemått.

Laboratorieprover

Vid konstaterad prediabetes: Kolesterol, fP-TG, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, HbA1c (om ej kontrollerat vid screening), Hb, ALAT, kreatinin, eGFR, U-Alb/krea-index.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling bör riktas mot

 • Rökavvänjning
 • Förhöjt blodtryck (farmakologisk behandling inom 3 månader om livsstilsförändring inte har haft effekt)
 • Förhöjda blodfetter (farmakologisk behandling inom 3 månader om livsstilsförändring inte har haft effekt)
 • Otillräcklig fysisk aktivitet
 • Ohälsosamma matvanor, se vårdprogram Diabetes och omvårdnadsprogram Diabetes

Läkemedelsbehandling

Farmakologisk glukossänkande behandling av prediabetes, råd om detta saknas i dag.

Uppföljning

Kontroll vartannat år

 • Anamnes: Fysisk aktivitet, rökning, kost, alkohol
 • Status: BMI, midjemått, blodtryck
 • Provtagning: Hb, fP-glukos, HbA1c, S-kol, LDL, HDL. TG, Krea, eGFR, U-Alb/krea-index

Komplikationer

Typ 2-diabetes.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?